Zaključak

      Naučili smo da je jednažba pravca pravilo koje zadovoljavaju sve točke pravca.

U prethodnim smo se zadacima susreli s jednadžbama pravaca poput:

y = 2x – 3

y = -4x + 6

y = 7x

y = -x + 2

y = 2/7 x – 0.5

       Uoči što im je zajedničko!

 Sve su one oblika:

y = ax + b ,

pri čemu su a i b (konkretni) racionalni brojevi.

 

Stoga (općenito) kažemo da je y=ax+b  jednadžba pravca.

Kažemo još da je to eksplicitna jednadžba pravca.

 

       Zadatak 1.7.                                                                                                    Crtanje